IKC De Wielen

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

De school heeft zorgplicht
Met de invoering van de wet 'Passend onderwijs' melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school uw kind niet voldoende ondersteuning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 
U kunt uw kind aanmelden voor een school voor primair onderwijs vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt?-Heeft u in ons de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken (liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan door het inschrijfformulier in te vullen. Bij een tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden.

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u m.b.t. uw kind heeft gekregen vanuit het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of kinderopvang.  De school kan dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. Bij een verhuizing  ontvangen we ook het onderwijskundig rapport van de vorige school.

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind
Binnen 6 weken na uw aanmelding doen we u een passend aanbod.  Als we uw kind niet voldoende zelf kunnen ondersteunen, zoeken we binnen diezelfde 6 weken een betere plek. We mogen deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school, totdat we een geschikte andere school hebben gevonden.


Schoolondersteuningsprofiel
Informatie over de onderwijsondersteuning die onze school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel. Dit kunt u bij ons opvragen.


Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde onderwijsondersteuning kan geven, dan wordt - in overleg met u - gezocht naar een passende plek op een andere school in het samenwerkingsverband. Deze school zal voldoende expertise hebben om voldoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind binnen de termijn van maximaal tien weken nog niet is toegelaten, heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.

Ontwikkelingsperspectief
Heeft uw kind bij plaatsing op onze school extra ondersteuning nodig en volgt hij of zij een afwijkend onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stellen we in overleg met u (binnen 6 weken na plaatsing) het ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. We gebruiken hiervoor ook de medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde leerresultaten. Indien nodig wordt gekeken naar de thuissituatie en worden eventueel aanvullende observaties en/of onderzoeken gedaan.

Indien u het niet eens bent met het beschreven perspectief, dan bespreekt u dit met de school. Wanneer dit gesprek niet tot overeenstemming leidt, kunt u een second opinion aanvragen bij het Samenwerkingsverband van  de school. Blijkt het geschil niet oplosbaar dan kunt een en ander voorleggen aan de geschillencommissie 'toelating en verwijdering'. Deze commissie geeft binnen 10 weken een oordeel aan het schoolbestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze school of ga naar www.swv-drechtsteden.nl

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.