IKC De Wielen

Leerplicht en extra verlof

De leerplichtwet
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan; zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. 

Wanneer hoeft uw kind niet naar school? 
  • Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel. 
  • Als uw kind ziek is; u moet dat zo spoedig mogelijk op school doorgeven; een doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs.
  • Als uw kind in geval van time-out of schorsing niet op school mag komen.

Extra verlof
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:
Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden. Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt:
  • Voor moslims: het Offer- en het Suikerfeest
  • Voor hindoes: het Divali- en het Holifeest
  • Voor joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest. 
Als richtlijn geldt: één dag vrij. 

Vakantieverlof
Als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, is het mogelijk om vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties aan te vragen.
Vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar (werkgeversverklaring bij de aanvraag bijvoegen). Er mag beslist geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend weg.

Verlof kan worden verleend, als er gewichtige omstandigheden zijn:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan (de duur van de verplichting of afspraak).
2. Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (1 dag of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten Papendrecht wordt gesloten).
3. Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zuster.
4. Het overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (van ouders ten hoogste 4 dagen, grootouders, broers of zusters ten hoogste 2 dagen, (bet)overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten ten hoogste 1 dag).
5. Bij bevalling van de moeder, verzorger, voogd.
6. Bij 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
7. Bij verhuizing.
8. Bij 'calamiteiten', zoals brand (altijd in overleg).

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind.
Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn. Geen gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verjaardag van een familielid, een nationale feest- of gedenkdag van een ander land en vakantie.

In alle bovenstaande aanvragen, dus ook wanneer het een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen betreft, geldt dat u het verlof ruim van tevoren moet aanvragen bij de directeur van de school. Op de school zijn hiervoor de formulieren aanwezig.

Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont een beslissing. De aanvraag dient wel bij de directeur van de school te worden ingediend.

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.